Nhận diện ai-đồ với face-api.js

Trước đây, anh tôi đi code dạo đã từng làm 1 series nhận diện idol dùng Microsoft Cognitive Service nhưng sau đó không lâu phải đóng cửa sau…
© 2023 QuangHD